Procedura usprawiedliwiania nieobecności dziecka w przedszkolu - Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie Bocheńskim

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

.......

 

Załącznik do zarządzenia nr 3/2018r.

 

 

PROCEDURA

USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA

ODBYWAJĄCEGO ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ZABIERZOWIE BOCHEŃSKIM

 

 

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

 

 

Cele procedury: Zapewnienie dziecku pięcioletniemu i sześcioletniemu systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia w związku z obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zakres procedury: Dokument reguluje zasady usprawiedliwiania nieobecności dzieci w przedszkolu przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz określa działania nauczycieli  w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Definicja przedmiotu procedury: Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w przedszkolu    i uzyskanie informacji
o jej przyczynach.

Kogo dotyczy procedura: Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, prawni opiekunowie dziecka, nauczyciele, dyrektor.

 

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

·         Rodzice/ prawni opiekunowie usprawiedliwiają nieobecności dziecka w przedszkolu, uzasadniając ich przyczyny.

·         Nauczyciel jest zobowiązany codziennie odnotowywać frekwencję dzieci w dzienniku zajęć przedszkola, badać przyczyny absencji wychowanków oraz zapobiegać jej.

·         Dyrektor monitoruje frekwencję dzieci na zajęciach w przedszkolu i czuwa nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej procedurze.

Sposób prezentacji procedury:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą na zebraniach organizacyjnych we wrześniu  każdego roku szkolnego.

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

1. Wszelkich zmian w niniejszym dokumencie może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki.

2. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.

3. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

4. Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Opis procedury

Rodzice/ prawni opiekunowie:

·         są uprawnieni do usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach w przedszkolu,

·         zapewniają obowiązkowe, regularne uczęszczanie do przedszkola dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,

·         ze względów organizacyjnych informują nauczyciela grupy o nieobecności dziecka w pojedyncze dni,

·         zgłaszają nauczycielowi grupy osobiście lub telefonicznie przyczynę nieobecności dziecka trwającej do pięciu dni,

·         bezwzględnie zgłaszają nauczycielowi grupy nieobecność dziecka na zajęciach w przedszkolu trwającą powyżej dwóch tygodni (w formie pisemnej),

 

Nauczyciel:

·         obowiązkowo codziennie zaznacza w dzienniku zajęć obecność dziecka w przedszkolu lub jego nieobecność,

·         przyjmuje i gromadzi usprawiedliwienia dotyczące nieobecności dziecka w przedszkolu od rodziców/prawnych opiekun,

·         dwa razy w roku (po I i II półroczu) przygotowuje zestawienia zbiorcze frekwencji dzieci w przedszkolu, które przechowuje w dokumentacji oddziału,

·         w przypadku nieobecności dziecka trwającej powyżej pięciu dni i braku wyjaśnienia jej powodów przez      rodziców zobowiązany jest podjąć działania zmierzające do ustalenia przyczyny nieobecności dziecka
(np. kontakt telefoniczny z rodzicami),

·         przeprowadza rozmowę z rodzicami, zobowiązując ich do regularnego przyprowadzania dziecka na zajęcia,

·         sporządza notatkę służbową dotyczącą podejmowanych w tym zakresie działań (załącznik 1),

·      w przypadku dalszej nieobecności dziecka i braku informacji na ten temat zgłasza fakt dyrektorowi przedszkola.

 

 

 

Dyrektor:

·         monitoruje frekwencję dzieci na zajęciach w przedszkolu,

·         uzyskuje informacje od nauczycieli na temat dłuższych nieobecności dzieci  w przedszkolu,

·      ustala przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej dłużej niż dwa tygodnie, kontaktując się z rodzicami dziecka telefonicznie lub pisemnie, np. w formie listu poleconego,

·         dokonuje zmian w zapisach niniejszej procedury.

 

Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów:

1) Odnotowanie usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka  w przedszkolu w dzienniku zajęć, w części do tego przeznaczonej.

2) Zestawienia zbiorcze nieobecności dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

3) Wzór usprawiedliwienia dziecka.

4) Inna dokumentacja z zaistniałą sytuacją.

 

Postanowienia końcowe:

1) Procedura obowiązuje od końca 20.03.2018r.

2) Procedura zostaje podana do wiadomości poprzez opublikowanie na stronie: www.przedszkole-zabierzow.eu

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim.

 

 

 

Załącznik 1

Działania podejmowane przez nauczyciela w celu ustalenia przyczyn dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie Bocheńskim

 

Dotyczy nieobecności dziecka :…………………………........imię i nazwisko dziecka)

Stwierdzony czas nieobecności (zgodnie z zapisami w dzienniku zajęć):………............

Termin podjęcia pierwszego kontaktu z rodzicami:………………………………..….

Rodzaj kontaktu (telefoniczny, pisemny):………………………………………………

Terminy kolejnych prób kontaktu:……………………………………………………

Rodzaj kontaktu (telefoniczny, pisemny):……………………………………………...

Działania podejmowane w celu wyjaśnienia nieobecności (opisać działania, podać numery telefonów, daty kontaktu, data wysłania listu):

.......……………………………………….…………………………...……………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………................

Termin zgłoszenia problemu dyrektorowi przedszkola:…………………...........……

....................................................

(podpis nauczyciela)

Zalecenia, wnioski, uwagi dyrektora przedszkola:

......................…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

USPRAWIEDLIWIENIE

 

 

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności w przedszkolu mojego dziecka:

..................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

W dniach: .......................................................................

Ilość dni roboczych: .......................................................

Przyczyna nieobecności:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................

Data/ czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego