Rekrutacja - Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie Bocheńskim

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 

W ZABIERZOWIE BOCHEŃSKIM

2016/2017

 

Podstawa prawna:

 

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

3.      Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. nr 26 poz. 232 ze zm.)

      4.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz                      publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)

5.      Uchwała nr XXVII/387/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów, oraz dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia kryterium w drugim etapie

            postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form                     wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice.

6.      Statut Przedszkola Samorządowego w Zabierzowie Bocheńskim.

 

 

 

I . Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

 

1.      Przebieg rekrutacji do przedszkola obejmuje :

 

          · Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu

          · Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny

          · Przyjmowanie „Wniosków zgłoszeń do przedszkola”

          · Powołanie Komisji rekrutacyjnej

          · Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji

          · Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej

          · Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola

          · Rozpatrywanie ewentualnych odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

          · Zawarcie umów z rodzicami przyjętych dzieci na świadczenia usług


      2.      Postępowanie Komisji rekrutacyjnej jest jawne .

 

3.      Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 


II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

 

1.      Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zabierzowie Bocheńskim stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację

      w następujących formach :

           - na tablicy ogłoszeń dla rodziców

           - na stronie internetowej przedszkola

           - na zewnątrz przedszkola

 

2.      Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do przedszkola na dany rok.

 

3.      „Regulamin rekrutacji” jest udostępniony dla zainteresowanych w kąciku rodziców oraz na stronie internetowej.

 

§ 3

1.      Do Przedszkola Samorządowego  prowadzonego przez Gminę Niepołomice przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.

 

2.      Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci 6 letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

 

3.      Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola wypełniają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

§ 4

1.      Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się jeden raz w roku.

            Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego jeśli placówka dysponuje wolnymi                         miejscami.


      2.      Wniosek wraz z załącznikami o zapisanie dziecka do przedszkola można pobrać w placówce oraz ze strony internetowej przedszkola.


      3.      Rodzice / prawni opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola 

           w oznaczonym terminie prawidłowo wypełniony pod względem formalnym wniosek.

 

 

  

III. Harmonogram rekrutacji

§ 5

 

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

 

a)  Od 01 lutego  do 28 lutego 2016 r. –składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym            2017/2018.

 

b) Od 01 marca do 24 marca 2017 r. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

c) 29 marca 2017 r. powołanie Komisji Rekrutacyjnej

 

d) od 30 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. obrady Komisji Rekrutacyjnej

 

e)  03 kwietnia 2017 r. wywieszenie listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

 

f) W dalszym postępowaniu obwiązuje  Tryb odwoławczy § 9  z Regulaminu Rekrutacji

 

g)  Od 04 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r. podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych

 

 

IV. Przedszkolna Komisja Rekrutacyjna

§ 6

1.      W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola.

 

2.      W sytuacji kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu dyrektor przedszkola powołuje Komisję rekrutacyjna, w skład której wchodzą:

            Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

            Przedstawiciel Rady Rodziców

            Przedstawiciel Organu Prowadzącego

 

      3. Komisja kwalifikacyjna przyjmuje dzieci do przedszkola na podstawie ustalonych etapów:

 

         I etap - brane są pod uwagę wyłącznie dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Niepołomice oraz prawidłowe wypełnienie wniosku pod                         względem formalnym.

 

        II etap - brane są pod uwagę kryteria obowiązkowe.

 

        III etap – brane są pod uwagę kryteria dodatkowe ustalone przez dyrektora w porozumieniu z Burmistrzem M i G w Niepołomicach.

 

 

     4. Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria

 


KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

Kryteria obowiązkowe – mają jednakową wartość

art. 20 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)


Wielodzietność rodziny kandydata - rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

20


Niepełnosprawność kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

20


Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

20


 


Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

20


Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

20


Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

20


Objęcie kandydata pieczą zastępczą

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135).

20

Kryteria dodatkowe


Dziecko, którego starsze rodzeństwo w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało do przedszkola, do którego został złożony wniosek

20


Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących zawodowo

Załącznik - w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym itp. / udokumentowanie studiowania – zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów/ zaświadczenie o zatrudnieniu

30


Dogodne położenie przedszkola względem miejsca zamieszkania

5


Dziecko korzystające z pomocy M-GOPS

Załącznik – zaświadczenie

10


Inne specyficzne potrzeby dziecka wskazane przez wnioskodawcę

Załącznik – opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej/ zaświadczenie o przewlekłej chorobie/ oświadczenie rodzica(opiekuna) o zaistniałej sytuacji losowej.

5


 

5.      Do przedszkola będą przyjmowane dzieci wg najwyższej liczby punktów. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci korzystające z pełnej oferty przedszkola –umowa z rodzicami/opiekunami prawnymi będzie zawierana zgodnie z deklarowaną we wniosku ilością godzin pobytu dziecka
w przedszkolu. Punktację ustala Komisja Rekrutacyjna.

 

 

V. Działania Komisji Rekrutacyjnej

§ 7

       1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 2.  Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

       3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

          -  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
             i kandydatów niezakwalifikowanych,

         -  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

         -  w sytuacji, gdy po rozstrzygnięciu III etapu okaże się, że część kandydatów osiągnęła równorzędne wyniki, komisja kwalifikacyjna                 dokonuje losowania.

 

 

  

VI. Zadania dyrektora

§ 8

1.      Wykonanie czynności przygotowawczych do prac Komisji Rekrutacyjnej:

            a) wywieszenie ogłoszenia o harmonogramie naboru dzieci do przedszkola na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej

            b) udostępnienie rodzicom do wglądu regulaminu rekrutacji do przedszkola

            c) wydawanie i przyjmowanie wniosków do przedszkola wraz z załącznikami

           d) potwierdzenie przyjęcia wniosku pieczęcią „ Data wpływu”

           e) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzenia dokumentacji przez komisję, w tym:

               - składanie podpisów przez członków Komisji

               - protokołowanie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w czasie jego trwania

               - sporządzenie list dzieci przyjętych, nieprzyjętych

               - wywieszenie lisy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

               - rozpatruje odwołanie rodziców od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w ciągu 7-dni

 


VII. Tryb odwoławczy

§ 9

 

       1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do                   Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

       2.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 8 ust. 2.                   Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz

            liczbę punktów , którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

       3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
           od dnia otrzymani uzasadnienia.

 

       4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o którym mowa w § 8 ust. 3 w terminie 7 dni 

          od dnia otrzymania odwołania.

 

      5. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 


VIII. Przypisy końcowe

§ 10

 

       1. Na podstawie odwołań do dyrektora Przedszkola od decyzji Komisji Rekrutacyjna dopuszcza się tworzenie listy rezerwowej                            oczekujących na przyjęcie.

 

       2. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice /prawni opiekunowie dziecka obowiązani są do zawarcia umowy świadczenia usług w zakresie              wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny.


        3. Nie podpisanie wyżej wymienionej umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych .

 

       

        

         Regulamin wchodzi w życiem z  dniem podpisania  01.II. 2016 r.

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego