Rekrutacja - Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie Bocheńskim

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

.......

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 16

Dyrektora Zespołu Szkół

z Oddziałami Integracyjnymi

w Zabierzowie Bocheńskim

 dnia 19.02.2019r.

                                                                                

 

 

                                                                                 Regulamin Rekrutacji

do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami integracyjnymi

w Zabierzowie Bocheńskim

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1)    Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi
w Zabierzowie Bocheńskim
(dalej: „Regulamin”), określa zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.

2)    Regulamin nie znajduje zastosowania do przyjęcia dziecka do Przedszkola w trakcie roku szkolnego. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola w trakcie roku szkolnego podejmuje Dyrektor Przedszkola.

3)    Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4)    Dyrektor Przedszkola podaje do publicznej wiadomości, w formie komunikatu, informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do Przedszkola. Komunikat, o którym mowa ogłaszany jest na stronie internetowej Przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedszkola.

5)    Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola odbywa się bezpośrednio w siedzibie Przedszkola.

6)    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora Przedszkola.

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

1)   Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi
         w Zabierzowie Bocheńskim.;

2)   Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
        w Zabierzowie Bocheńskim;

3)   Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)   kryteriach rekrutacyjnych – należy przez to rozumieć odpowiednio kryteria określone w art. 131 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.966 z późn. zm.) oraz kryteria określone dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w uchwale nr XXVII/387/2017 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r., poz. 1152 z późn. zm.) zmienionej uchwałą nr XLIII/597/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/387/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2018 r. poz. 3302);

5)   liście dzieci przyjętych – należy przez to rozumieć listę dzieci, które zostały zakwalifikowane i otrzymały wyższą lub równą minimalnej wartości liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia;

6)   liście dzieci nieprzyjętych – należy przez to rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia;

7)   wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci;

8)   samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć, że dziecko jest wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami;

9)   wniosku o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany dla potrzeb rekrutacji.

Rozdział II

Zasady rekrutacji

 

§ 3

 

1)  Do Przedszkola, w roku szkolnym 2019/2020, przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie).

2)   Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, którego wzór stanowiący załącznik do Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Przedszkola oraz w siedzibie Przedszkola (wnioski złożone po terminie a także wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie są rozpatrywane).

3)   W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

 

§ 4

 

1.   Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 

1)    ogłoszenie o rekrutacji;

2)    przyjmowanie wniosków;

3)    powołanie Komisji Rekrutacyjnej;

4)    ustalenie miejsca i terminu(ów) posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;

5)    obrady Komisji Rekrutacyjnej;

6)    podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola (tablica ogłoszeń) listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji oraz lity dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020;

7)    postępowanie odwoławcze;

8)    podpisanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Przedszkola.

 

2. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

l.p.

Etapy rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

2.

składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

 

14.02 – 20.02.2019

 

----------------------

 

3.

wydawanie i przyjmowane wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola

 

 

04.03-22.03.2019

 

07.05-17.05.2019

4.

powołanie Komisji Rekrutacyjnej zarządzeniem dyrektora

 

 

25.03.2019

 

20.05.2019

5.

obrady Komisji Rekrutacyjnej

 

25.03-04.04.2019

20.05-24.05.2019.

6.

wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

 

 

05.04.2019

 

27.05.2019

7.

wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola

 

 

08.04.2019

 

28.05.2019

8.

składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej  o uzasadnienie   odmowy przyjęcia dziecka do  Przedszkola

 

 

09.04.-15.04.2019

 

29.05-04.06.2019

9.

podpisywanie  umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Przedszkola

 

 

15.04-18.04.2019

 

05.06-07.06.2019.

 

 

§ 5

 

1.  Do Przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Niepołomice. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych miejsc w Przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

 

1) wielodzietność rodziny dziecka;

2) niepełnosprawność dziecka;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

2Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – „100”.

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone uchwałą przez organ prowadzący Przedszkole:

 

Kryteria dodatkowe określone w uchwale nr XXVII/387/2017 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r., poz. 1152) zmienionej uchwałą nr XLIII/597/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/387/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2018 r. poz. 3302);

 

1.

Rodzice/opiekunowie  dziecka odprowadzają podatek dochodowy w gminie Niepołomice (w przypadku samotnego wychowywania dziecka przez jednego z rodziców kryterium rekrutacyjne jest spełnione wówczas, gdy rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy w gminie Niepołomice)

dokumenty potwierdzające: pisemne oświadczenie rodziców(a)/ opiekunów(a) prawnych(ego);

50 pkt.

 

2.

Rodzice/opiekunowie dziecka pracujący lub studiujący w trybie stacjonarnym (w przypadku samotnego wychowywania dziecka przez jednego z rodziców kryterium rekrutacyjne jest spełnione wówczas, gdy rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym)

dokumenty potwierdzające: zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej potwierdzone wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej bądź wydrukiem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o odbywaniu studiów w szkole wyższej w trybie stacjonarnym;

30 pkt.

3.

Rodzeństwo dziecka  uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim w roku szkolnym 2019/2020

dokumenty potwierdzające: pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych;

10 pkt.

            

4

 

Położenie przedszkola , do którego ma być przyjęte dziecko, w promieniu 3 kilometrów od miejsca zamieszkania dziecka

 dokumenty potwierdzające: pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

5 pkt.

 

 

 

5.

Inne specyficzne potrzeby dziecka wskazane przez wnioskodawcę, tj.: przewlekła choroba dziecka lub potrzeba kształcenia specjalnego

 dokumenty potwierdzające: zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu dziecka w stałym leczeniu w związku z chorobą przewlekłą, opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

5 pkt.

 

 

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka- od 0,00 do 1 pkt, przy czym: a)w przypadku dochodu wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) – 1 pkt b)w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn zm.) – wartość punktową oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka; dokument potwierdzający spełnianie kryterium rekrutacyjnego: oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

0,00-1pkt.

 

 

4. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie zostali przyjęci do Przedszkola pierwszego wyboru, a Przedszkole dysponuje w dalszym ciągu wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych Przedszkoli na terenie gminy.

5. Do Przedszkola mogą zostać przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w § 5 ust. 1 – 4 Regulaminu.

6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych
w § 5 ust. 1 – 5 Regulaminu.

 

 

 

Rozdział III

Dokumentacja wymagana dla potrzeb rekrutacji

 

§ 6

 

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola jest złożenie wniosku o przyjęcie wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek składa się w terminie od 04 - 22.03.2019r. Dyrektorowi.
W rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym od dnia 07 – 17.05.2019 r.  Załączniki do wniosku stanowią odpowiednio:

 

1)   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata;

3)   orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów dziecka lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. 2046 z późn. zm.);

4)   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5)   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.);

6)   zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej potwierdzone wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej bądź wydrukiem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o odbywaniu studiów w szkole wyższej w trybie stacjonarnym– kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko;

7)   oświadczenie dotyczące rodzeństwa, które będzie kontynuowało edukację w Przedszkolu;

8)   oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o zamieszkiwaniu na terenie gminy Niepołomice i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce;

9)   zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;

10)  oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka o zamieszkaniu dziecka w promieniu 3 km od Przedszkola;

11)  oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

 

2.  Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 – 5 oraz § 6 ust. 1 pkt 9 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w formie urzędowo poświadczonego (art. 76a §1 Kpa) odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

3. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, pkt 6-8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w treści oświadczenia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może zostać zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017, poz. 1952 z późn. zm.).

6. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

 

Rozdział IV

Procedura odwoławcza

 

§ 7

 

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Rodzic/opiekun prawny dziecka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola, może wnieść do Dyrektora pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 8

 

Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego przyjmowaniu.

  

                                                                                   

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego